Suomalaiset ovat tunnetusti internetin käytön suhteen eräänlaisia edelläkävijöitä, onhan enemmistö meistä käyttänyt nettiä päivittäin jo ihan 2000-luvun alkupuolelta asti. Huomioitavaa kuitenkin on, että mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, sitä enemmän suomalaistenkin joukosta löytyy niin sanottuja ei-käyttäjiä, ihmisiä jotka eivät käytä tietokonetta tai internetiä lainkaan. Esimerkiksi yli 60-vuotiaiden suomalaisten osalta miltei kolmasosa kuuluukin tähän ei-käyttäjien kategoriaan ja monessa muussa maassa vastaavat luvut ovat vieläkin suuremmat. Tämä onkin herättänyt usean tutkijan pohtimaan syitä sille, miksi vanhemmista ikäryhmistä löytyy niin paljon ei-aktiivisia netin käyttäjiä. Tutkimusten pohjalta voidaan nostaa parikin keskeistä syytä ei-käytön osalta, näitä ovat useimmiten joko kiinnostuksen, tai vastaavasti käyttömahdollisuuksien puute uuden teknologian osalta. Osalle tietokoneen ja Internetin suhteen liittyy varmastikin jonkin verran epävarmuutta, jopa pelkoa, mikä osaltaan edesauttaa sitä että näiden teknologioiden käyttöönottoa ei koeta erityisen mielekkäänä.

Omat tutkimusintressini painottuvat pitkälti netin käytön vaikutusten tutkimiseen. Siis siihen, minkälaisia mahdollisia vaikutuksia netin käyttöönotolla ihmisten elämään on. Tästä kulmasta katsottuna ikäihmiset tarjoavat varsin mielenkiintoisen tutkimuskohteen, sillä runsas ei-käyttäjien määrä mahdollistaa sen, että saamme tietoa siitä miten netin aktiivikäyttäjät mahdollisesti eroavat niistä jotka eivät nettiä käytä lainkaan.

Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa tarkastelimme juurikin näitä eroja. Tutkimuksen keskeisenä teemana oli tarkastella netin käytön ja vapaa-ajan aktiivisuuden yhteyttä. Toisin sanoen, olivatko aktiiviset netinkäyttäjät myös muutoin vapaa-ajallaan aktiivisempia kuin ne ihmiset jotka käyttivät nettiä joko vähän tai eivät lainkaan. Osaltaan mielenkiintoiseksi tarkastelun teki se, että aikaisemmissa tutkimuksessa on havaittu, että vapaa-ajallaan aktiivisemmat ihmiset ovat yleisesti ottaen terveempiä kuin vähemmän aktiivit. Voiko siis olla, että aktiiviset netin käyttäjät ovat mahdollisesti terveempiä kuin ei-aktiivit?

Tutkimuksen tulosten perusteella kävi ilmi, että aktiiviset netinkäyttäjät olivat myös yleisesti ottaen aktiivisempia erilaisten vapaa-ajan harrastusten osalta. Lisäksi havaitsimme että hieman nuoremmat, paremmin koulutetut sekä terveytensä paremmaksi kokevat ovat muita todennäköisemmin aktiivisia netinkäyttäjiä.

Vaikka emme voi tehdä liian suoria päätelmiä vaikkapa siitä, että internetin käyttäminen automaattisesti parantaisi käyttäjiensä terveydentilaa, on ”investointi” ikäihmisten netinkäytön tukemiseen kuitenkin varsin kannatettavaa. Ei ainoastaan erilaisten verkon tarjoamien palveluiden, kuten esimerkiksi pankkiasioimisen vuoksi, mutta myös siksi että netin käyttö itsessään voi toimia yhtenä mielekkäänä vapaa-ajan aktiviteettina, sekä samalla tarjoamalla kattavasti tietoa myös muista mahdollisista aktiviteeteista.

Matti Näsi

Tutkijatohtori, Turun yliopisto

1 kommentti - Keskustele aiheesta